Dự án: Trung tâm dữ liệu cho ngân hàng
Năm: 2018
Phạm vi: Cung cấp UPS 160kVA