Dự án: Trung tâm dữ liệu cho ngân hàng
Năm: 2019
Phạm vi: Cung cấp và lắp đặt hạ tầng trung tâm dữ liệu