Capitaland
Dự án: Tòa nhà chung cư, Quận 2, HCM
Năm: 2020
Phạm vi: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Quản lý điện năng