Dự án: Ngân hàng tại C5 D’capital, Hà Nội
Năm: 2019
Phạm vi: Cung cấp và lắp đặt hệ thống BMS