Dự án: Trung tâm dữ liệu cho dầu khí
Năm: 2019
Phạm vi: Cung cấp và lắp đặt Điều hòa chính xác cho TTDL