📹 Cung cấp điện cho trung tâm dữ liệu

Data Center Power Chain: How it Works

Find out how different types of equipment are configured to deliver reliable, redundant power for rack servers.

Tìm hiểu làm thế nào các loại thiết bị khác nhau được cấu hình để cung cấp điện có dự phòng và đáng tin cậy cho các máy chủ rack.

(Nguồn: Raritan)